top of page

תנאי שימוש
 

כללי

אתר  מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים בכתובת www.bringthemhomenow.shop ("האתר"), מופעל על ידי מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (ע״מ), 580775674 (״העמותה״ ״אנו״ ״אנחנו״ ). 

תנאי שימוש אלו (״התנאים״) מסדירים את היחסים העמותה לבין המשתמש/ת באתר (״המשתמש/ת״ ״אתה״) ויחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות רכישה של מוצרים ושימוש במידע ובתכנים הכלולים בו . 

זמינות המידע, התכנים והשירותים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של העמותה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך העמותה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע. 

האתר

 1. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות השירותים או המוצרים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק למועד הרלוונטי בו נעשה בהם שימוש.

 2. היה והמשתמש/ת עושה שימוש באתר עבור אדם או תאגיד אחר, המשתמש/ת מתחייב/ת כי יש בידיו/ה את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם או תאגיד. המשתמש/ת מתחייב/ת לשפות את העמותה ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו לעמותה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם או תאגיד בגין שימוש באתר בשמם על ידי המשתמש/ת.

 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא העמותה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) המשתמש/ת ביצע/ה מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ב) המשתמש/ת הפר/ה תנאי מתנאי השימוש; (ג) המשתמש/ת ביצע/ה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

 

רכישות

 1. כל הרכישות המבוצעות באמצעות האתר יועברו במלואן לעמותה (לאחר ניכוי עלויות ומיסים נלווים), וישמשו לצרכים השוטפים של העמותה, לכל מטרה שהיא. לא יהיו לך טענות כלשהן כנגד העמותה, האתר או כל מי שפועל מטעמם, הקשורות לכל שימוש בכספים הנובעים מהרכישה שלך.

 2. במסגרת הזמנת המוצרים דרך האתר, ייתכן ותידרש/י למסור פרטים רלוונטיים הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנדרשים באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים ו/או לא עדכניים, העמותה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט ו/או תתבצע. העמותה לא תשא בכל אחריות בגין טעות שביצעת בהקלדת נתונים כאמור בקשר עם ביצוע ההזמנה.

 3.  לצורך רכישת מוצרים או שירותים המוצעים באתר זה, עליך להיות מעל גיל 18.

 4. כל הזמנה של מוצרים באמצעות האתר כפופה לאישור העמותה. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין (לדוגמא סירוב חברות כרטיסי אשראי, וכו') ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי העמותה בקשר לכך.

 5. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש/ת בכרטיס אשראי תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). היה ואת/ה עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, את/ה מתחייב/ת בזאת כי השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל נעשה על דעתו/ה ובהסכמתו/ה המלאה של הבעלים הרשום/ה של כרטיס האשראי, וכי את/ה תישא/י באחריות המלאה ותשפה/י את העמותה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בקשר לשימוש של המשתמש/ת בכרטיס אשראי כאמור.

 6. אם את/ה צופה באתר מישראל, המחירים המוצגים כוללים מע"מ.

 7. בהתאם לכתובת המשלוח שלך, עשויים לחול כללי מיסוי שונים וחיובים נוספים. ככל ואת/ה שולח פריטים מחוץ לישראל, ייתכן שתצטרך/י לשלם מכסי יבוא עם קבלת המוצרים. האחריות הבלעדית לשלם עבור כל מיסים והיטלים שעשויים לחול על רכישה, משלוח וייבוא של המוצרים תחול עליך.

 8. העמותה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה על ידי המשתמש/ת, יחויב המשתמש/ת לפי המחירים המעודכנים. מובהר כי המחירים לא יעודכנו ביחס להזמנה שכבר אושרה.

 9. עלויות המשלוח אינן כלולות במחיר ויחויבו בנוסף, אלא אם נאמר אחרת במהלך תהליך הרכישה. עלויות המשלוח ישתנו בהתאם לסוג המוצר והכמות שהזמנת וכתובת המשלוח שלך. בהתאם לכתובת המשלוח שלך, עשויים לחול כללי מיסוי שונים וחיובים נוספים. ייתכן שיהיה עליך לשלם מכסי יבוא עם קבלת המוצרים. לעמותה אין כל שליטה על חיובים אלו ולכן אינה יכולה לייעץ לגביהם לרבות, גובהם.

 10. עם אישור ההזמנה, , תשלח לך בדוא"ל אישור הזמנה (בהתאם לפרטים שנמסרו  בעת עריכת ההזמנה). במקרה בו לא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תקבל הודעה מתאימה על כך בעת ביצוע ההזמנה וייתכן ותדרש למסור אמצעי תשלום חלופי או לספק מידע נוסף, לפי העניין. קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של העמותה בדבר זמינות המוצרים, והעמותה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותו לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עמך לצורך שינוי פרטי ההזמנה לאחר ביצועה.

ביטולים והחזרות

כל הרכישות שיבוצעו על ידי צרכנים ישראלים (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981) המיועדים להישלח בישראל יהיו כפופות למדיניות הביטולים וההחזרות הזמינה בכתובת https://www.bringthemhomenow.shop/returns.

 1. כל הרכישות שיבוצעו על ידי צרכן בינלאומי המיועדים להישלח מחוץ לישראל יהיו כפופות לתנאים הבאים: 

  1. אספקת המוצרים לכל מקום מחוץ לישראל, תלויה בזמינותם של ספקי צד שלישי. על חלק מיעדי המשלוח הבינלאומיים עלולות לחוק הגבלות. ככל והעמותה לא תוכל להשלים הזמנה, העמותה תודיע לך על כך ותבצע החזר מלא ו/או לא תבצע גביה, לפי העניין. בהזמנת מוצרים המיועדים למשלוח בינלאומי, ייתכן שתחויב/י במיסי יבוא ובמיסים נוספים העלולים לחול בהגעת המשלוח ליעדו. למידע נוסף על מכסים ומסים, אנא ראה סעיף 3.9 לעיל. עליך לציית לכל החוקים והתקנות החלים במדינה שאליה המוצרים נשלחים. העמותה אינה אחראית לכל הפרה של אילו מחוקים אלה. 

  2. בעבור מוצרים שטרם נשלחו, את/ה רשאי/ת לבטל את הזמנתך, ללא דמי ביטול במתן הודעה בכתב לכתובת הדוא״ל: tag@bringthemhomenow.net.

  3. בעבור מוצרים שנשלחו ו/או התקבלו על ידך, את/ה תהא/י רשאי/ת לבטל את הרכישה במתן הודעה בכתב לכתובת הדוא״ל tag@bringthemhomenow.net, ובכפוף: (א) המוצרים שהתקבלו שלמים, ללא פגע ו/או ללא שימוש והם מוחזרים באריזתם המקורית; (ב) ההודעה נמסרה עד 14 ימים מיום קבלת המוצרים לכל המאוחר; (ג) המוצרים נשלחו בחזרה אלינו והתקבלו בעמותה. 

במקרה כאמור, העמותה תשיב לך את מלוא עלות המוצר ואת דמי המשלוח (למעט מיסים או עלויות נלוות ששולמו) שנגבו בעת הרכישה. העמותה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי העסקה או 100 ש״ח הנמוך מבינהם. מובהר כי עלות המשלוח שתשולם לצורך השבת המוצרים על ידך לא תושב לך ותחול עליך במלואה.  

 

מדיניות פרטיות

פרטים שנמסרו ו/או נאספים עבורך בעקבות השימוש באתר, וכל נתון אחר שיופק על בסיס ניתוח של פרטים אלה וכל מידע הנוגע לכל משתמש/ת היוצר/ת קשר עם העמותה, בעבר ו/או בעתיד, בהתאם להוראות השימוש באתר או התקשרותך עם העמותה, יהיו כפופים להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות של האתר הזמינה בכתובת: https://www.bringthemhomenow.shop/privacy.

קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של העמותה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.

 1.  נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של העמותה ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של העמותה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של העמותה לכך בכתב ומראש.

 2. סימני המסחר באתר הם קניינה של העמותה או, במידה שפורסמו מטעמם של צדדים שלישיים, לרבות מפרסמים או שותפים עסקיים - קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של העמותה או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.

חובות המשתמשים

את/ה מתחייב/ת לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

 1. את/ה מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של העמותה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של העמותה.

 2. את/ה מתחייב/ת שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לעמותה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

 3. את/ה מסכים/ה כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של העמותה, במקרים בהם העמותה תחשוש כי השימוש שלך באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותך בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר שימושך באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של העמותה, כי היא נפגעה מפעילות המפרה שלך וכן כל פעולה אחרת אשר העמותה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

הגבלת אחריות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, העמותה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי בכל אחד מאלה:

 1.  לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של העמותה ו/או מי מטעמו;

 2. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בעמותה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש/ת בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט העמותה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

 3. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש/ת ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).

 4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

 5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

 6. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. העמותה ו/או מי מטעמו, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.

 7. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם. 

 8. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. העמותה נוקט במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש/ת לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. העמותה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש/ת, המשתמש/ת משחרר/ת את העמותה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד העמותה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

 

בקרת ייצוא

אינך רשאי/ת להשתמש או לייצא דבר (כולל מידע) מהאתר בהפרת חוקי, תקנות או תנאי יצוא רלוונטיים של ארה"ב, ישראל או אחרים. את/ה מאשר/ת ומתחייב/ת שאינך: (א) תושב במדינה או טריטוריה שהיא יעד לסנקציות כלכליות או מסחריות מקיפות של ארה"ב או ישראל (נכון להיום, לבנון, קובה, איראן, סוריה, קוריאה הצפונית או חצי האי קרים של אוקראינה), (ב) מופיע ברשימה של אנשים אסורים או מוגבלים, כגון רשימת האזרחים המיוחדים והאנשים החסומים של משרד האוצר האמריקאי, או (ג) נתון לסנקציות של ארה"ב אחרת. מובהר כי העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל רכישה שנעשתה למדינות המפורטות לעיל.

שונות

העמותה שומר/ת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף, מעת לעת,  את  תנאי השימוש, לפי שיקול דעתו, ובלא צורך לקבל את הסכמתם המוקדמת של המשתמשים. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנו זה שיופיע מעת לעת באתר. באחריות המשתמש/ת להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש/ת בדבר קבלת השינויים. 

 1. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים המצויים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה. 

 2. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

 3. כל שיהוי מצד העמותה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של העמותה על זכות כאמור.

bottom of page